برای اینکه رفتار 8 جهت را برای اسپرایت در کانستراکت بدهید روی اسپرایت کلیک  کنید و روی بی هویر کلیک کنید


 

بعد روی اون دکمه ی مثبت کلیک کنید

وبعد این صفحه باز میشود و روی این دکمه کلیک کنید