این بازی من هست که در سایت سیرا قرار دارد لطفا 5ستاره دهییییییییییییییییییییید

خوووووووووووووووووووووووووووووووووووااااااااااااااااااااااااااااااهشششششششششششششششششششششش

مممممممممممممممیکننننننننننننننننمممممممممممممممم


رفتن به بازی

https://www.scirra.com/arcade/other-games/jumping-4697