هر اسپرایت که دنبالید را توی نظرات برام بفرستید تا من اون اسپرایت را بزارم